Nhà máy sản xuất và giao dịch

Cụm công nghiệp I, xã Gia Xuyên, Tp. Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Nhà máy thứ hai

Cụm công nghiệp khu 2, P. Cẩm Thượng, Tp, Hải Dương, tỉnh Hải Dương

0220.3610 236 – 0220.3610 555

Liên hệ với chúng tôi